Journal archive for Google Scholar Robot!

Iran University of Science & Technology

مجله علمی و پژوهشی طرح و نمادVolume 6, Number 7 (2014-7)


بررسی سیر تحول تناسبات در- پنجره خانه های یزد از دوره قاجار تا پهلوی
بررسی سیر تحول تناسبات در- پنجره خانه های یزد از دوره قاجار تا پهلوی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی برخی مشخصات نمای دو پوسته ی جنوبی در اقلیم معتدل رشت
ارزیابی برخی مشخصات نمای دو پوسته ی جنوبی در اقلیم معتدل رشت
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقدی بر ساماندهی بافت قدیم راه آهن از منظر جهانی با تاکید بر فرانکفورت به منظور رویکردی بر ارتقاء سایت و ایستگاه راه آهن تهران
نقدی بر ساماندهی بافت قدیم راه آهن از منظر جهانی با تاکید بر فرانکفورت به منظور رویکردی بر ارتقاء سایت و ایستگاه راه آهن تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

اصول و هنجارهای طراحی فضای شهری منسجم
اصول و هنجارهای طراحی فضای شهری منسجم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر جنبه های فرهنگی در تجربه خوش آیند: فردگرایی و جمع گرایی در ایران
بررسی تأثیر جنبه های فرهنگی در تجربه خوش آیند: فردگرایی و جمع گرایی در ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ترجیحات و تمایزات رفتاری کاربران تهرانی در فضاهای سبز شهری رویکردی در جهت استفاده بهینه از فضاهای سبز شهری
بررسی ترجیحات و تمایزات رفتاری کاربران تهرانی در فضاهای سبز شهری رویکردی در جهت استفاده بهینه از فضاهای سبز شهری
| [Abstract-FA] | [XML] |

اصول و مفاهیم تزئین در اسلام و کاربرد آن در تزئینات هنر قرون اولیه اسلامی
اصول و مفاهیم تزئین در اسلام و کاربرد آن در تزئینات هنر قرون اولیه اسلامی
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles