Journal archive for Google Scholar Robot!

Iran University of Science & Technology

مجله علمی و پژوهشی طرح و نمادVolume 5, Number 6 (2014-1)


تاثیر الگوهای توسعه شهری بر پایداری اجتماعی
تاثیر الگوهای توسعه شهری بر پایداری اجتماعی
| [XML] |

بررسی رفتار محیطی در فرآیند طراحی فضا برای کودکان
بررسی رفتار محیطی در فرآیند طراحی فضا برای کودکان
| [XML] |

تاثیر اندیشه های پست مدرنیسم بر معماری تهران با نگرشی بر بحران هویت در معماری معاصر ایران
تاثیر اندیشه های پست مدرنیسم بر معماری تهران با نگرشی بر بحران هویت در معماری معاصر ایران
| [XML] |

آموزش غیر متمرکز در محیط های آموزشی ( نگاهی تطبیقی به روانشناسی انسانگرا و دیدگاه فطری به انسان)
آموزش غیر متمرکز در محیط های آموزشی ( نگاهی تطبیقی به روانشناسی انسانگرا و دیدگاه فطری به انسان)
| [XML] |

بررسی عوامل موثر در شکل گیری محیط های درمانگر ( روند تغییر شکل معماری مراکز درمانی در جهت ایجاد محیط خوشایند با تمرکز بر پروسه های سلامتی)
بررسی عوامل موثر در شکل گیری محیط های درمانگر ( روند تغییر شکل معماری مراکز درمانی در جهت ایجاد محیط خوشایند با تمرکز بر پروسه های سلامتی)
| [XML] |

تاثیر زندگی در محلات امیخته با طبیعت بکر بر سطح اضطاب روانی ساکنان (نمونه موردی : محلات درکه، دربند و فرحزاد تهران)
تاثیر زندگی در محلات امیخته با طبیعت بکر بر سطح اضطاب روانی ساکنان (نمونه موردی : محلات درکه، دربند و فرحزاد تهران)
| [XML] |

طراحی و مناسب سازی وسیله ی بازی برای کودکان پاراپلژیک تحت رویکرد فراگیر
طراحی و مناسب سازی وسیله ی بازی برای کودکان پاراپلژیک تحت رویکرد فراگیر
| [XML] |

رویکردی تحلیلی به عملکرد برگزاری مسابقات معماری در ایران
رویکردی تحلیلی به عملکرد برگزاری مسابقات معماری در ایران
| [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles